HUISHOUDELIJK REGLEMENT R.K.S.V. ONS VIOS TILBURG

Artikel 1 Tenue

De kleuren van de vereniging zijn geel en zwart. Het sporttenue bestaat uit:

  • Geel/zwart gestreept shirt
  • Zwarte broek en kousen

Alle teams welke in de KNVB competitie spelen dragen dit tenue. Het tenue van de recreatieteams mag afwijkend zijn van de kleuren zoals hierboven genoemd, deze dienen jaarlijks te worden opgegeven op het aanmeldingsformulier voor deelname aan deze recreatievoetbalcompetitie.

Artikel 2 Leden
De vereniging bestaat uit:

        1.Pupillen die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt
        2.Junioren die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt
        3.Senioren die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar wel al hebben bereikt
        4.Buitenleden die niet zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente, waarin de vereniging is gevestigd
           of een daar aangrenzende vereniging
        5.Leden van verdienste
        6.Ereleden
        7.Donateurs
        8.Recreanten

De leden genoemd onder 1-2-3-4-5-6 hebben op de algemene jaarvergadering stemrecht zoals is opgenomen in de statuten van onze vereniging. De onder 7 genoemde hebben geen stemrecht in de jaarvergadering. De onder 8 genoemde hebben stemrecht in de vergadering welke jaarlijks zal worden gehouden betreffende de recreatievoetbalcompetitie.

Artikel 3 Verklaring van het lidmaatschap
Minderjarigen hebben bij aanvrage van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. De aanvrage wordt gedaan bij het door het bestuur ter beschikking te stellen formulier met vragenlijst. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

Artikel 4 Bestuursvergaderingen
Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van 2 bestuursleden belegd.

Artikel 5 Commissies
Er zijn de volgende commissies:

a.Senioren commissie
b.Technische commissie
c.Veteranen commissie
d.Jeugd commissie
e.Financiële commissie
f.Kas commissie
g.Activiteiten commissie
h.P-R commissie
i.Recreatie commissie
j.Ballotage commissie

 

Deze commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van haar taak en vergaderen 1 maal per maand, van deze vergaderingen zal een verslag worden gemaakt en ter kennis gebracht van het Algemeen Bestuur. Aan het hoofd van elke commissie staat, met uitzondering van de kascommissie, een bestuurslid. De commissies worden, jaarlijks, door het bestuur benoemd.

Artikel 6 Senioren commissie
Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden. Zij is belast met de leiding en organisatie betreffende de seniorenafdeling.

Artikel 7 Technische commissie
De commissie bestaat uit tenminste 3 leden. Zij is belast met het samenstellen der senioren elftallen en de organisatie betreffende vriendschappelijke wedstrijden en toernooien.

Artikel 8 Veteranen commissie
Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden. Zij is belast met de leiding en organisatie betreffende de veteranenafdeling.

Artikel 9 Jeugd commissie
Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden. Zij is belast met de leiding en organisatie betreffende de jeugdafdeling t.w. de pupillen en junioren.

Artikel 10 Financiële commissie
Deze commissie bestaat uit 3 leden waaronder de penningmeester, financieel administrateur en 1 bestuurslid. Zij is ter ondersteuning van de penningmeester en zal regelmatig verslag doen aan het algemeen bestuur.

Artikel 11 Kas commissie
Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden. Zij is belast met het controleren van de financiële huishouding van de vereniging. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd de penningmeester verzoeken inzage in de boeken te geven. Zij hebben ook een adviserende functie.

Artikel 12 Activiteiten commissie
Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden. Zij is belast met de organisatie en uitvoering van activiteiten, welke buiten het voetbal om worden gehouden, welke voornamelijk zullen bestaan uit gezelligheidsavonden en het houden van acties ter verkrijging van financiële middelen.

Artikel 13 P – R commissie
Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden. Zij is belast met het verwerven van sponsors voor reclameborden en adverteerders op de website en nieuwsbrief. Ook zal zij de vereniging waar nodig promoten, tevens zal zij het programma aan de pers verstrekken.

Artikel 14 Recreatie commissie
Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden. Zij is belast met de leiding, organisatie en uitvoering betreffende de recreatieafdeling. O.a. regelen zij de wedstrijden welke gespeeld moeten worden in de onderlinge competitie van deze recreanten. De teams welke aan deze recreatiecommissie deelnemen hebben stemrecht in de jaarlijks te houden algemene vergadering van deze commissie.
De leden van deze aan de recreatievoetbalcompetitie deelnemende teams hebben stemrecht in de jaarlijks te houden vergadering welke deze teams met hun leden hebben.
De teams zijn verplicht opgave te doen van de naam van het team, kleur tenue en reservetenue, voorkeur speeltijd en een spelerslijst in te leveren met naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en nationaliteit van de deelnemers en de bestuursleden van dit team.

Artikel 15 Ballotage commissie
Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden. Zij adviseert het bestuur over aanvragen om tot lid te worden toegelaten.

Artikel 16 Slotbepalingen
In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht, de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verder wettig en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Ieder lid is verplicht zich bij toetreding een exemplaar van statuten en huishoudelijk reglement aan te schaffen tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen prijs. Voor verdere taakomschrijving van de diverse commissies, zie map organisatie Ons Vios.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 10 december 1999

Het Bestuur

 

 

 

 

Sponsors

enroute                             itsupportlogo           mardgo2